Kanserle Dans, Metastatik Meme Kanseri Projesini Anlatıyor.

Metastatik meme kanseri hastamiz yeliz guler ve Doc.Dr.Hasan Karanlik hocamizin fox tv ile yaptigi roportaj Help us caption & translate this video!